Español: eliminar el acné, Deutsch: Akne behandeln, Nederlands: Van acne afkomen, Italiano: Liberarsi dell'Acne, Français: se débarrasser de l'acné, Русский: избавиться от угрей, Português: Eliminar a Acne, Bahasa Indonesia: Menyingkirkan Jerawat, Čeština: Jak se zbavit akné, 中文: 去除粉刺, ไทย: ขจัดปัญหาสิว, العربية: التخلّص من حبّ الشباب, 한국어: 여드름을 없애는 방법, हिन्दी: मुहांसों से मुक्ति पायें, Tiếng Việt: Loại bỏ Mụn trứng cá, 日本語: ニキビのない肌を手に入れる

But, sometimes a particularly aggressive blemish is truly on a mission to leave its permanent mark. "Acne scars occur when normal tissue in the skin is destroyed and replaced with fibrous tissue. You can think of an acne lesion as a wound. When the damage caused by acne is severe, the body can respond by creating too much tissue or too little tissue. The production of too much tissue forms a keloid or a hypertrophic scar, and too little tissue leads to that depression in the skin, or atrophic scar. The deeper and more inflamed the acne lesion, or the more that it is picked or squeezed, the more likely it is to scar," says Dr. Bowe.
It may take time, but discovering how to get rid of pimple scars isn’t as impossible as you think; solutions ranging from natural, DIY home remedies to professional-grade procedures are available at your fingertips. So what works best? In the end, only your unique skin can say, but we do have a few suggestions (hint: they don’t involve expensive fillers or lasers). If you want to learn how to get rid of acne marks effectively and affordably, keep reading and start saying sayonara to unsightly scars.

Rosacea skin tends to be sensitive and may easily flare with self-treatment or common acne therapies. Approach any home treatment or attempts for natural remedies with some caution. As with any rosacea therapy, some people may experience sensitivity or irritation with treatment. Several possible natural remedies, including dilute vinegar cleansing and green tea applications, may be useful in rosacea.


Dilute white vinegar facial soaks or cleansing daily or weekly using approximately 1 part regular table vinegar to 6 parts water may be helpful. Vinegar helps as a natural disinfectant and can help decrease the number of yeasts and bacteria on the skin. Since vinegar may flare rosacea in some people, try a small test area before applying to the entire face.
Yes, it’s another pricey SkinCeuticals serum, but dermatologists absolutely love their products for treating acne marks. You’ll get more bang for your buck with the inclusion of glycolic and lactic acids, two alpha-hydroxy acids that Avram says help fade marks by exfoliating the top surface of the skin. Nagler says “vitamin C is helpful as an adjunct in preventing free radical damage, which helps with pigmentation.” It’s also worth investing in a high-quality serum since, according to Nagler, vitamin C isn’t stable — and is therefore less effective — in some other products.

Can’t use the good stuff: The best medications for clearing acne include topical retinoids like Differin and Retin-A. The strong chemicals that are used in exfoliants can cause severe inflammation and sun irritation when combined with these medications. This means that you will have to choose between facials or proper medications. The choice is yours.
11. You're wearing a lot of hats or constantly touching your face. Anything that can trap sweat and bacteria against your skin and clog your pores, like the lining of a tight hat, can cause zits to crop up. Also, touching your face or resting your chin in your hand while you're sitting at your desk can transfer bacteria from your hand onto your face and brew blemishes. (Tip via Dr. Downie.)
You can apply all the topicals you want, but unfortunately, most treatments you'll find at the drugstore won't help with acne scars, Hellman says. However, she notes that derma rollers (at-home microneedling devices) may help with acne scarring. If you're on a tight budget, that should be your first stop. You can get one on Amazon for less than $20. (Use yours once a week followed by a Vitamin C serum for best results—here's how to pick the best ones.)
Even if you have amazing willpower—like the willpower of a Girl Scout with a full inventory of Thin Mints under her bed—and never, ever mess with your acne, you can still scar. "Acne scars result from damage to the skin following repeated inflammation from acne cysts," says Judith Hellman, M.D., a board-certified dermatologist in New York City. "Pimple popping can make the process worse, but acne can cause scarring even without pimple popping."

Cystic Acne: The most severe type of acne, cystic acne requires dermatological care and prescription acne medication to treat. Even the best acne products available over the counter are no match for this painful condition in which the area of the outbreak becomes inflamed, but not infected. Cystic acne can result in permanent scarring. However, it's important to know that all acne lesions can scar. Scarring is related to size, amount of inflammation, genetics and delay in therapy.
If you decrease overall inflammation in your body, you will decrease the inflammation in post pimple regions. Therefore, incorporate the anti-inflammatory lifestyle habits such as: drink plenty of water (10-12 cups a day), completely eliminate sugar and processed foods, stabilize your blood sugar with anti-inflammatory/low glycemic index diet, manage stress, meditate, do yoga, take supplements such as fish oil, zinc, vit C and B complex.
Exercise regularly. Exercising does a number of things to help reduce your acne. It releases endorphins which lower stress levels and therefore reduce oil-production and also makes you sweat which cleans out dead skin cells. Try exercising on a daily basis for a minimum of thirty minutes to help reduce your acne not only on your face, but also on your chest, shoulders, and back; which is where the term "bacne" comes from.
Even if battling zits is a distant memory, filed away with high-school gym class and algebra tests, acne marks and scars can annoyingly linger long after pimples are gone. “If someone gets a very large pimple or cyst, the natural healing process of the skin will create a scar,” says David Avram, M.D., of Heights Dermatology and Laser. “The more intense the inflammation, the more likely it will leave a scar.”
"Fluctuation in hormones, such as before one's menstrual cycle, is the main cause," explains dermatologist Julia Tzu, M.D., of Wall Street Dermatology. Specifically, androgens (male hormones) like testosterone. This usually rears its ugly head in the form of deep (painful) cystic acne around the chin, neck, and back, says dermatologist Rebecca Kazin, M.D., F.A.A.D., of the Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery and the Johns Hopkins Department of Dermatology.
Photodynamic therapy (PDT) is a procedure that treats precancerous cells, in addition to other types of cancer cells. The medical treatment does this with the help of a photosensitizing drug and a light source that activates the applied drug, destroying cancer cells. PDT is approved to treat non-small cell lung cancer, esophageal cancer, and Barrett's esophagus. It's used to treat actinic keratosis, as well as acne, rosacea, skin cancer, sun damage, oily skin, wrinkles, warts, psoriasis, and enlarged sebaceous glands.
Over-the-Counter Creams and Lotions. Retinoid creams or lotions can help clear your skin and also lessen wrinkles. Products made with sulfur can be good for the occasional spot treatment. Benzoyl peroxide is another acne fighter. Use benzoyl peroxide products only occasionally, because they can dry out your skin, Day says. You could also try a milder benzoyl peroxide product.

The path to clear skin is often one of trial and error; you might need to try several acne remedies before you find the right treatment for the types of acne affecting your skin. Before trying acne medication, you may prefer to give different natural acne treatment options a chance. While there is no research supporting the effective use of natural acne treatments, here are two popular options that you may want to try.
Blackheads are, essentially, open comedones. "Comedone refers to plugging of the follicular opening," explains NYC dermatologist Elizabeth Hale, M.D., referring to hair follicles that technically cover your entire face and body (hi, peach fuzz). "Every hair follicle appears in a sebaceous gland." So a blackhead is the mixture of dead cells, bacteria, and grime that builds up and hardens in the follicular opening—but it's open to the world, which is why blackheads are so easy (read: tempting) to push out.
The superhero mineral can help combat bacteria that lead to breakouts, calm inflammation, and get that oil production under control, says Joshua Zeichner, MD, director of cosmetic and clinical research in dermatology at Mount Sinai Hospital. To get your fill, eat a steak for lunch, pop some pumpkin seeds for a snack, then slurp down some oysters during happy hour.

Think about it, if their "cure" really cured your acne, how are they going to continue profiting off of you? At best, the product will reduce your acne breakouts slightly, but definitely not completely. At worst, the product will do nothing at all or possibly make your acne worse! The key is buying your anti acne products from trusted, well reviewed companies that have helped thousands of acne sufferers. Buying over the counter is like flushing your money down the bowl -- don't do it!
Español: eliminar el acné, Deutsch: Akne behandeln, Nederlands: Van acne afkomen, Italiano: Liberarsi dell'Acne, Français: se débarrasser de l'acné, Русский: избавиться от угрей, Português: Eliminar a Acne, Bahasa Indonesia: Menyingkirkan Jerawat, Čeština: Jak se zbavit akné, 中文: 去除粉刺, ไทย: ขจัดปัญหาสิว, العربية: التخلّص من حبّ الشباب, 한국어: 여드름을 없애는 방법, हिन्दी: मुहांसों से मुक्ति पायें, Tiếng Việt: Loại bỏ Mụn trứng cá, 日本語: ニキビのない肌を手に入れる
6. You're a make out bandit and your boyfriend has a beard. Sure, some dudes look hot with a beard (i.e. Ryan Gosling in The Notebook) or even a five o'clock shadow, but your BF's facial hair isn't doing your pretty face any favors when it comes to breakouts. So what gives? Well, as you and your guy hook up, your smooth face rubs against his hairy one, creating friction, which causes his prickly hair to stimulate oil production on your face, causing blemishes and even beard burn. (Tip via Jeanine Downie, M.D., a cosmetic dermatologist and founder of Image Dermatology in Montclair, New Jersey.)

Dermal fillers: "Certain scars can be filled with a substance that elevates the depressed areas, like hyaluronic acid. This can make the surface of the skin more even and get rid of shadows," says Dr. Bowe. Until recently, fillers weren't a lasting solution. But now, if you're over 21 years old, Bellafill is the first FDA-approved dermal filler designed for permanently correcting moderate to severely dented acne scars. Unlike other fillers, it contains two different ingredients to help improve acne scarring. "It's 20% polymethylmethacrylate (PMMA), which helps your body make more protein to allow itself to heal," says Dr. Shah. "PMMA are tiny balls that sort of act as a scaffolding. Most fillers degrade over time, but since PMMA cannot be absorbed into the body, this offers a permanent result," she says. The other 80% is collagen. The procedure takes about 20-30 minutes, and while you may need a touchup a couple months later, some people just need the single treatment, says Dr. Shah.


Acne is reported to be less common in people that have a diet with lower glycaemic index, eg, natives from Kitava and Papua New Guinea, the Ache people of Paraguay, Inuits and rural residents of Kenya, Zambia and Bantu. These people tend to become sexually mature at a later age than in the cities where higher glycaemic index foods are consumed. Early puberty is associated with earlier onset and more severe acne that tends to peak at the time of full maturity (age 16 to 18).
Get at least eight hours of sleep. Sleeping kills two birds with one stone, as it helps to relax your body as well as detoxify it. If you aren’t getting enough sleep, chances are your skin hasn’t had the time or ability to renew its skin cells. Regulate your sleep cycle by going to bed at a consistent time every night and sleeping for a minimum of eight hours at least.[12]
Regular foundation can help smooth your skin and even out skin tone. Using the best foundation for acne prone skin can also provide much needed emotional boost from looking your best.. After cleansing and moisturizing, use a foundation designed for combination or oily skin to prevent acne. Make sure that it is labeled "non-acnegenic" and "non-comedogenic."
Melissa Conrad Stöppler, MD, is a U.S. board-certified Anatomic Pathologist with subspecialty training in the fields of Experimental and Molecular Pathology. Dr. Stöppler's educational background includes a BA with Highest Distinction from the University of Virginia and an MD from the University of North Carolina. She completed residency training in Anatomic Pathology at Georgetown University followed by subspecialty fellowship training in molecular diagnostics and experimental pathology.
×