Español: eliminar el acné, Deutsch: Akne behandeln, Nederlands: Van acne afkomen, Italiano: Liberarsi dell'Acne, Français: se débarrasser de l'acné, Русский: избавиться от угрей, Português: Eliminar a Acne, Bahasa Indonesia: Menyingkirkan Jerawat, Čeština: Jak se zbavit akné, 中文: 去除粉刺, ไทย: ขจัดปัญหาสิว, العربية: التخلّص من حبّ الشباب, 한국어: 여드름을 없애는 방법, हिन्दी: मुहांसों से मुक्ति पायें, Tiếng Việt: Loại bỏ Mụn trứng cá, 日本語: ニキビのない肌を手に入れる
Many over-the-counter lotions and creams containing salicylic acid or benzoyl peroxide are available to help prevent acne and clear it up at the same time. You can experiment with these to see which helps. Be sure to follow the instructions exactly — don't use more than you're supposed to at one time (your skin may get too dried out and feel and look worse) and follow any label directions about allergy testing.
Unwashed sheets and pillowcases lead to cross contamination which leads to pimples. Aim to wash your bedding once or twice a week to prevent bacteria from building up and affecting your complexion, suggests Dr. Papantoniou. If that seems overboard, at least aim to wash your pillowcase once a week since that's where your face rests while you snooze (and dream of flawless skin).
Ugh, I know. This is the first piece of advice every dermatologist, esthetician, and nutritionist has told me time and time again, yet I've resisted. I'm aware that dairy is known to cause inflammation and increased sebum production, but I just love cheese (and ice cream, and milk chocolate) so damn much, okay? Because I was at my most desperate, I decided to swallow my cravings and go dairy-free for a very doable three weeks. After just one week into the experiment, my cystic bumps died down significantly, and I cursed everyone for being right.

The SUPERMUD® Clearing Treatment was developed to address common skin concerns, which include blemishes, redness, scars, razor bumps, and in-grown hair. The potent mud formula supports skin’s natural oil balance, while a proprietary blend of six acids (glycolic acid, salicylic acid, lactic acid, mandelic acid, pyruvic acid, and tartaric acid) works to help minimize pores and create clearer skin. Activated-X charcoal lifts away dirt and other skin congestions, resulting in a refined, healthy-looking complexion.
The "juice" from the Aloe Vera plant helps to reduce the visibility of acne spots and acne scars. More specifically speaking, it helps to heal the skin, to protect it, and and to make it softer and smoother. In addition to actively treating and getting rid of acne breakouts, aloe vera is also an outstanding preventative measure too. There's a reason that aloe vera is recommended for treating all sorts of skin conditions -- it WORKS!
While acne is a much more visible condition than most, it is important to remember that it is like most diseases, in which early detection can help to mitigate its impact. Bearing that in mind, we have taken the time to put together 10 of the most common causes for acne, so that you can be better informed and potentially avoid some (and only some) of its root causes.

The Center for Young Women’s Health (CYWH) is a collaboration between the Division of Adolescent and Young Adult Medicine and the Division of Gynecology at Boston Children’s Hospital. The Center is an educational entity that exists to provide teen girls and young women with carefully researched health information, health education programs, and conferences.

Comedo (whiteheads or blackheads) or papules. The comedo is the basic acne lesion, which is a plugged pore. If the plugged pore stays under the skin, it's called a closed comedo and forms a white bump or whitehead. Blackheads are comedos that open up and appear blackish on the surface of the skin. This black color is not due to dirt, but because the air reacts with the excess oil.
True acne scars — as in indentations in the skin like ice-pick scars — can only be erased with professional procedures like microneedling or lasers. Fortunately, what most of us refer to as “scars,” according to Julia Tzu, M.D., founder and medical director of Wall Street Dermatology, are actually marks caused by post-inflammatory hyperpigmentation (brown spots) or post-inflammatory erythema (red spots), that will fade over several months or years. Fortunately, there are products that can speed up the process.

Acne remedies benzoyl peroxide and salicylic acid are key ingredients in body washes designed to get rid of acne. Choose an oil-free body wash with acne medication like benzoyl peroxide or 2 percent salicylic acid. Apply the body wash to the affected areas and leave on for a minute or two to allow the acne medication to work its magic. Rinse well. Remember that products that contain benzoyl peroxide bleach fabric and may ruin towels, clothes and sheets/pillow cases. Change to white or something you don't mind bleaching.
A benzoyl peroxide cream (2.5 percent strength) is a good choice for adolescents experiencing red or inflamed breakouts that aren't getting better with medicated cleansers. Benzoyl peroxide is a very common and inexpensive acne treatment cream that can be found over-the-counter in the skin care aisle. Benzoyl peroxide kills the bacteria that cause pimples and is highly successful in treating mild cases of acne.

I wear a full face of full coverage makeup every weekday for work. To get it all off, I used to rely on makeup wipes before face wash. I later realized the wipes, while convenient for nights you're ready to PTFO and must, were kind of just sliding product around my face instead of truly cleaning it. Thankfully, a facial with celebrity esthetician Renée Rouleau introduced me to the idea of double cleansing.
Try some benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide is used to kill the bacteria that contribute to acne. Benzoyl peroxide comes in different concentrations, but benzoyl peroxide with a 2.5% concentration is just as effective as 5-10% solutions, and it's less irritating to the skin to boot. Benzoyl peroxide also helps peel away layers of dead skin, leaving brighter, more rejuvenated skin in its place.

Back acne (sometimes called “bacne") is a potentially embarrassing and sometimes painful condition where clogged hair follicles on the back cause pimples and blackheads. Back acne can be caused by the same factors as other types of acne: diet, hormones, certain medications, genetics, or any combination thereof. But when you're considering how to get rid of back acne, also remember that most people have their back covered the majority of the day. The clothing we wear matters, and the way in which we wash the skin on our back are key for clear skin, the whole body over. Learn more about common back acne causes, the best acne products for your body, and how to prevent acne on the back from returning in this section.
Consider cosmetic surgery. As a last resort, consult with a medical professional about surgery for large, deep lesions or scars. In this procedure, a doctor will use a punch excision to cut out the scar and replace it with stitching or a skin graft. Smaller lesions require only stitching, while large lesions may require a skin graft from another part of your body.[15]

Fractional laser treatment is less invasive than ablative laser treatment, as it targets only a fraction of the skin at a time. Fractional lasers penetrate the top skin layers, where its light energy stimulates collagen production and resurfaces the top layer of the epidermis. Treatments typically last between 15 and 45 minutes and effects become visible in 1 to 3 weeks.
Over-the-Counter Creams and Lotions. Retinoid creams or lotions can help clear your skin and also lessen wrinkles. Products made with sulfur can be good for the occasional spot treatment. Benzoyl peroxide is another acne fighter. Use benzoyl peroxide products only occasionally, because they can dry out your skin, Day says. You could also try a milder benzoyl peroxide product.

New to glycolic acid peels? Cane + Austin recommends starting here with their introductory glycolic daily facial treatment. These easy-to-use, one-step daily treatment peels contain 10 percent pharmaceutical grade glycolic acid to reveal a healthy-looking glow. Great for all skin types including dry and sensitive, they reduce the appearance of fine lines, wrinkles, and age spots, even pigmentation, and restore skin’s luminosity and vitality.


While you’re waiting on all those active ingredients to kick in, Tzu says it’s best to use “makeup or foundation with a green tint to neutralize the redness.” She likes the Clinique Redness Solutions line, designed to color-correct red marks or spots. While this foundation includes SPF, it’s still best to layer over a dedicated sunscreen for maximum protection.
If you decrease overall inflammation in your body, you will decrease the inflammation in post pimple regions. Therefore, incorporate the anti-inflammatory lifestyle habits such as: drink plenty of water (10-12 cups a day), completely eliminate sugar and processed foods, stabilize your blood sugar with anti-inflammatory/low glycemic index diet, manage stress, meditate, do yoga, take supplements such as fish oil, zinc, vit C and B complex.
Acne scars are most often the product of an inflamed lesion, such as a papule, pustule, or cyst. Inflamed blemishes occur when the follicle, or pore, becomes engorged with excess oil, dead skin cells, and bacteria. The pore swells, causing a break in the follicle wall. If the rupture occurs near the skin's surface, the lesion is usually minor and heals quickly. More serious lesions arise when there is a deep break in the follicle wall. The infected material spills out into the dermis and destroys healthy skin tissue.
The birth control pill is another option for women suffering hormonal acne. Four types of birth control pills have been approved by the FDA for use as acne treatment, and all four are combination pills that contain both estrogen and progesterone. Talk to your doctor about how to get rid of acne using birth control and keep in mind that Ortho Tri-cyclen, Estrostep YAZ and Beyaz are the only four brands specifically FDA approved as acne remedies.
Don't Squeeze, Pop, or Pick at Pimples: Pass up the temptation to pick or squeeze a pimple. Doing so can force debris deeper into the dermis, spreading an infection to other tissue and worsening inflammation. This is especially true for deep, serious blemishes like nodules and cysts. Remind yourself that popping pimples can extend the healing time and ups the chance of it leaving a permanent scar. Allow the blemish to heal on its own. If you've already picked at a blemish, take steps to help heal it and minimize skin damage.
Do not—we repeat, do not—even think about attempting to get this out yourself. "With deep zits, there’s no exit strategy, so if you’re pushing on it to try to get rid of it, it could actually leak sebum into the dermis and cause more lesions," explains Dr. Hale. Instead, this is the time to visit your dermatologist for a cortisone injection, which should take care of it in 24 hours. If you're sitting here wondering why doctors don't just shoot all of your zits up with cortisone, that's because that it can actually lead to scarring or even a depression in your skin, especially with smaller zits, says Dr. Chwalek. That's why cortisone shops reserved for the oversize monsters like these.
Some individuals have absolutely no symptoms, and rosacea doesn't bother them. They may enjoy perfectly healthy normal lives without any effect from this benign skin condition. Some patients really like the pink glow to their cheeks and find it gives them a pleasant color without having to use blush. They may not even know they have rosacea. They usually do not want to use any treatment.

Rena Levi is known for her sensitivity towards clients with severe acne and problem skin. In 1968 she moved from Israel to the U.S. and studied with Christine Valmy at the European Esthetic Skincare Institute. In 1975, she opened the Rena Levi Skin Care Salon in New York City. In 1980, she moved to Albuquerque, NM, where she managed the skin care center for Eleganza Salon and further developed and refined her practice. It was there that she became well known for her ability to treat what many considered impossible skin, while also teaching budding estheticians and skin practitioners at the same time, including the then-president of the New Mexico Board of Cosmetology. Here, Levi shares with us one of her most popular facial protocol treatments for treating clients with moderate to severe acne.


There is also a role for Bellafill and other injectable fillers, including fat, for some depressed scars. Bellafill is currently the only filler that’s approved by the U.S. Food and Drug Administration to help raise depressed scars. It packs a one-two punch by adding volume, and also encouraging collagen formation beneath the surface by creating a supportive scaffold. “Bellafill and other injectables can fill in scars but these tend to be better for one scar,” adds New York City facial plastic surgeon Jennifer Levine, MD. Filler results can last up to 18 months. “If you have a cheek full of depressed scars, it’s better to resurface the face with laser, radiofrequency, or another energy-based treatment,” she adds.

Rosacea is considered an incurable auto-inflammatory skin condition that waxes and wanes. As opposed to traditional or teenage acne, most adult patients do not "outgrow" rosacea. Rosacea characteristically involves the central region of the face, mainly the forehead, cheeks, chin, and the lower half of the nose. It commonly appears in people with light skin and particularly in those of English, Irish, and Scottish backgrounds. Some famous people with rosacea include the former U.S. President Bill Clinton and W.C. Fields. Alcohol intake does not directly cause rosacea, but it can be aggravated by it. Rosacea is not contagious or infectious.
The best way to fix them: This is where the classic zit treatments come into play. "Topical medications are the best way to treat a lesion like this," says Jennifer Chwalek, M.D., a dermatologist at Union Square Laser Dermatology in NYC. "Benzoyl peroxide-, salicylic acid-, or sulfur-based products can help to dry it up." She prefers salicylic acid over benzoyl peroxide for these, since the latter can cause irritation, dryness, and even post-inflammatory hyperpigmentation (a.k.a. dark spots) in those with darker skin tones. Retinol works well for these, too.
Rhinophyma is a consequence of non-treated and sometimes retreatment-resistant rosacea due to granulomatous infiltration of the skin within the nose. If severe, the nose will be severely enlarged. It is characterized by enlarged pores and thickened skin. Papules on the nose and related rosacea in the surrounding areas of the face are often observed. It is more common in men. 
Treating acne requires patience and perseverance. Any of the treatments listed above may take two or three months to start working (even isotretinoin). Unless there are side effects such as excessive dryness or allergy, it is important to give each regimen or drug enough time to work before giving up on it and moving on to other methods. Using modern methods, doctors can help clear up the skin of just about everyone.
×